ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ການຊິ້ແຈງຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນໄຫວ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ ແຈ້ງການ ສະພາບການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນວັນທີ່ 21 ພະຈິກ 2019 ເກີດມີສະພາບແຜ່ນດິນໄຫວໃນຂອບເຂດ ສປປ ລາວ ໃນຈຳນວນ 18 […]

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງແຜນການ-ການ ລົງທຶນໄດ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ຂຶ້ນລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບ ພົ້ນເດັ່ນໃນການປະຕິບັດວຽກ ງານຂອງລັດຖະບານ ໃນປີ 2019 ແລະ ທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນປີ 2020 ໂດຍສັງເຂບຕໍ່ສະພາ ແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງແຜນການ-ການ ລົງທຶນໄດ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ຂຶ້ນລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບ ພົ້ນເດັ່ນໃນການປະຕິບັດວຽກ ງານຂອງລັດຖະບານ ໃນປີ 2019 ແລະ ທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນປີ […]

ຄວາມຄືບໜ້າ ບາດກ້າວການຮ່ວມມື ໃນການເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມ/ຊ ກັບ ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກຊສ

ໃນວັນທີ່ 4 ພະຈິກ ປີ2019 ທີ່ຜ່ານມາທີ່ຫ້ອງປະຊຸ່ມໃຫຍ່ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ມີພີທີການເຊັນສັນຍາບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ມຊ ແລະ ກົມຄຸ່ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາແບບຢືນຍົງທີ່ເກີດໝາກອອກຜົນໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງລ້ານຊ້າງ

ສະເໜີບົດໂດຍ: ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ             […]

ການພັດທະນາແບບຈຳລອງນ້ຳໃຕ້ດິນໃນທົ່ງພຽງວຽງຈັນ

ວຽກງານດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການວິໄຈໃໝ່ທີ່ເລັ່ງໃສ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງນ້ຳໄຕ້ດິນ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການພັດທະນາແຫຼ່ງນໍ້າໄຕ້ດິນເຂົ້າໃນການຊົນລະປະທານ. ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດກະສິກໍາທີ່ອີງໃສ່ນໍ້າ ຝົນເປັນຫລັກໃນ ສປປ ລາວ

ການກາຍເປັນທາດກົດໃນນ້ຳຝົນຫຼືຝົນກົດ

         ຝົນກົດຫຼືການກາຍເປັນທາດກົດ ໝາຍເຖິງນໍ້າຝົນ, ຫິມມະຫຼືນໍ້າໝອກທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍກົດອາຊິດຊັລຟຸລິກ (H2SO4) ຫຼື ກົດນິຕິກ (HNO3) ໃນປະມານທີ່ສູງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນໍ້າຝົນມີຄ່າຄວາມເປັນກົດ- pH ຕໍ່າກວ່າ 5.5-5.6. […]

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດຄຸນນະພາບອາກາດ ນະຫຼວງວຽງຈັນ2018

ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນບັນຫາໜຶິ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພາະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງຄົນ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. ປະຈຸບັນ ມີການຂະຫຍຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຍານພາຫະນະເພີ່ມຂື້ນ ໂດຍອີງຕາມສະຖິຕິຈາກ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົ້ນສົ່ງ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວເລກການເພີ້ມຂື້ນຂອງຈຳນວນພາຫະນະໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ […]

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ3ແຂວງພາກໃຕ້ 2018

ສາມແຂວງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຄຳມວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ ເຊີ່ງເປັນ3ແຂວງທີ່ມີພົນລະເມືອງໜ້າແໜ້ນຮອງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕາມລຳດັບ ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ພ້ອມທັງມີການຂະຫຍາຍຂອງທີ່ພັກອາໃສ່ຢ່າງກ້ວງຂວ້າງ ບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວຍັງມີສານແດນຕິດກັບໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ພ້ອມທັັງມີການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື້ອງໃນດ້ານຕ່າງໆ, ທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳມີການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໜ້ອຍ, […]

ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການວິໄຈໂລຫະໜັກໃນນ້ຳເປື້ນແລະນ້ຳທຳມະຊາດ

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງສປປລາວ ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບການຄຸມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສ້າງຄູ່ມືແນະນຳກ່ຍວກັບວິທີມາດຕະຖານ ການວິໄຈຄຸນນະພາບນ້ຳສະບັບນີ້ຂື້ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະການໃຊ້ […]

ການລົງຕິດຕາມສະພານ້ຳເປື້ອນໃນນະຄອນຫຼວງ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນະຄອນຫຼວງ ຫ້ອງການຄຸ່ມຄອງຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງໄດ້ລົງກວດກາສະພາບນ້ຳເປືອນພາຍໃ6ຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງ ສວນລາຍລະອຽດບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບນ້ຳເປືອນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດ ດາວໂລດໄດ້ໃນໜ້າເວບໄຊ ໝວດບົດລາຍງານ