ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ ສຄຊສ

ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ ສຄຊສ

ຫ້ອງການ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄ້ວາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ, ອາຄານ ຕຶກທາງຫຼັງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ.

ຫ້ອງການຂ້າອອກ-ຂ້າເຂົ້າໂທ: +856 30 520 8055

ຫ້ອງການກະຊວງ ໂທ: +856 21 263 799

ແຝກ: +856 21

ອີເມວ:  info@nreri.gov.la

Contact Us
First
reCAPTCHA

ແຜນທີ່ຫ້ອງການ