ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ກອງປະຊຸ່ມວິທະຍາສາດການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊສ

ກອງປະຊຸມ ວິທະຍາສາດ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຄັ້ງວັນທີ ວັນທີ 13 ສິ່ງຫາ 2020ໄດ້ໄຂ້ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ ໄຊນະຄອນ […]