ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ການກາຍເປັນທາດກົດໃນນ້ຳຝົນຫຼືຝົນກົດ

         ຝົນກົດຫຼືການກາຍເປັນທາດກົດ ໝາຍເຖິງນໍ້າຝົນ, ຫິມມະຫຼືນໍ້າໝອກທີ່ປົນເປື້ອນດ້ວຍກົດອາຊິດຊັລຟຸລິກ (H2SO4) ຫຼື ກົດນິຕິກ (HNO3) ໃນປະມານທີ່ສູງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນໍ້າຝົນມີຄ່າຄວາມເປັນກົດ- pH ຕໍ່າກວ່າ 5.5-5.6. […]

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດຄຸນນະພາບອາກາດ ນະຫຼວງວຽງຈັນ2018

ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດແມ່ນບັນຫາໜຶິ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພາະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງຄົນ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. ປະຈຸບັນ ມີການຂະຫຍຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຍານພາຫະນະເພີ່ມຂື້ນ ໂດຍອີງຕາມສະຖິຕິຈາກ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົ້ນສົ່ງ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວເລກການເພີ້ມຂື້ນຂອງຈຳນວນພາຫະນະໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ […]

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ3ແຂວງພາກໃຕ້ 2018

ສາມແຂວງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຄຳມວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ ເຊີ່ງເປັນ3ແຂວງທີ່ມີພົນລະເມືອງໜ້າແໜ້ນຮອງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕາມລຳດັບ ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ພ້ອມທັງມີການຂະຫຍາຍຂອງທີ່ພັກອາໃສ່ຢ່າງກ້ວງຂວ້າງ ບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວຍັງມີສານແດນຕິດກັບໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ພ້ອມທັັງມີການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື້ອງໃນດ້ານຕ່າງໆ, ທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳມີການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໜ້ອຍ, […]

ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບການວິໄຈໂລຫະໜັກໃນນ້ຳເປື້ນແລະນ້ຳທຳມະຊາດ

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງສປປລາວ ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບການຄຸມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສ້າງຄູ່ມືແນະນຳກ່ຍວກັບວິທີມາດຕະຖານ ການວິໄຈຄຸນນະພາບນ້ຳສະບັບນີ້ຂື້ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະການໃຊ້ […]