ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ກອງປະຊຸມ ລາຍງານຜົນກ່ຽວກັບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳສີ ຂອງໂຮງງານນ້ຳສີທີ່ຜະຫຼິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນ້ຳສີເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ແລະ ຈຳປາສັກ. ທີ່ຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມ ສຄສຊສ

ໃນວັນທີ່ 21 ພືດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສຄສຊສ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ລາຍງານຜົນກ່ຽວກັບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳສີ […]