ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບດ້ວຍ: 

  1. ພະແນກ ສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ; 
  2. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ; 
  3. ພະແນກ ແບບຈໍາລອງ; 
  4. ພະແນກ ສືບຢັ່ງທາງໄກ ແລະ ແຜນທີ່; 
  5. ຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມ.