ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍ້າອ່າງຮັບນໍ້າເຊກອງ

ອ່າງນໍ້າເຊກອງເປັນອ່າງຍ່ອຍທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດແຫ່ງໜຶີ່ງຂອງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນໃຕ້ຂອງລາວ ແລະ ໄຫຼຜ່ານ 3 ປະເທດຄ : ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ແມ່ນໍ້າເຊກອງມີສາຂາທີີ່ສຳຄັນຄື: ນ້ຳເຊຂະໝານ ແລະ ນ້ຳເຊປຽນ, ກວມເອົາ3ແຂວງຄື: […]

ຜົນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳງື່ມຕອນລຸ່ມ2015-2018

ສະຖາບັນຄົໍ້ນຄ້ວາ ຊັບພະຍາກອນທຳມະະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (ສຄຊສ) ໄດ້ດຳເນີນຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນພາຍໃຕ້ອົງປະກອບຍ່ອຍ 2-2: ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບປະສົມປະສານ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ. ສຄຊສ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ […]

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແບບຈໍາລອງອຸທົກກະສາດອ່າງຮັບນ້ຳ ນ້ຳງືມ

ອີງ​ຕາມ​ແຜນການເຄື່ອນໄຫວອົງປະກອບ2.3: ການວິເຄາະຊັບພະຍາກອນນໍ້ຳ ສົກປີ 2019 ຂອງໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບເຊື່ອມສານ ໃນ​ວັນທີ 05 ຫາ 09 ສິງຫາ 2019, ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖາ​ບັນຄົ້ນຄ້ວາຊັບພະ​ຍາກ​ອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ […]

ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການຈັດການສິິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ສະຖາບັນ ຄົ້ນນຄວ້າ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃນນາມຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ LEN II ອົງປະກອບ 2 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກິ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ […]