ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ແຈ້ງເຕືອນມົນລະພິດຂອງໝອກຄວັນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ຈາກຫ້ອງການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ອີງຕາມແຈ້ງເຕືອນມົນລະພິດຂອງໝອກຄວັນຊ່ວງລະດູແລ້ງຝຸນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ2,5ໄມຄອນມີຄ່າເກີນມາດຕະຖານ ໃນໍວງ12-13ເມສາ 2022 ຈາກຫ້ອງການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສຶ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ່2014/ກຊສ.ຫກ ລົງວັນທີ12 ເມສາ2022

ຄວນລິກລ້ຽງການຈັດຈິດຈະກຳກາງແຈ້ງໃນຊ່ວງນີ້ເນື່ອງຈາກມວນອາກາດຮ້ອນປົກຄຸມທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດ ສົມທົບກັບກະແສລົມທິດຕາເວັນຕົກພັດປົກຄຸມຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດຮ້ອນເອົ້າ ແລະ ມີໝອກແຫ້ງຄ້າຍຄືຄວັນໄຟປົກຫູ້ມໃນຕອນກາງເວັນ ຈະກໍໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຊອງໝອກຄວັນປິວລອຍຢູ່ໃນອາກາດ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸກຂະພາບ ແລະ ວິໃສທັດໃນການເບິ່ງເຫັນບໍ່ຈະແຈ້ງ ຜ່ານການຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດພົບປະລິມານຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ pm2.5 ເກີນມາດຕະຖານຫລາຍສະຖານີ

ມາດຈະການປ້ອງກັນ

1, ຫ້າມຈູດເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອທູກປະເພດໃນຊ່ວງນີ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຫຼ່ງກຳເນີດມົນລະພິດທາງອາກາດ

2,ຫຼີກລ້ຽງ ຫຼື ລູດຜ່ອນ ການຈັດຈິດຈະກຳກາງແຈ້ງ

3, ໃສ່ຜ້າປິດປາກເມືອອອກຈາກເຮືອນ ແລະ ອາຄານ

ສະພາບການປົກຄຸມຂອງໝອກຄວັນ

ສາມາກົດອ່ານແຈ້ງເຕືອນໄດ້ທີ່ນີ້CCF12022