ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນປະມຸນ

­ນັງສືແຈ້ງເຊີນ­­ປະມຸນ 

  1. ກະຊວງ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດງົບປະມານຈາກໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບເຊື່ອມສານ ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຕອນລຸ່ມ ພາກເພີ້ມງົບປະມານ ເພື່ອດໍາເ­ນີນການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການ ດ້ານ IT ສໍາລັບອາຄານ ຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ພັດທະນາແບບຈໍາລອງ ດ້ວຍການດຳເນີນການປະມູນເປີດກວ້າງ.
  2. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນນາມຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຂໍເຊີນບັນດາ ບໍລິສັດທີ່ສົນ­ໃຈ ແລະມີຄຸນນະວຸດທິເຫມາະສົມ ເຂົ້າຍື່ນຊອງປະມູນ ສຳລັບ­ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ບໍລິການດ້ານ IT ດັ່ງລາຍການລຸ່ມນີ້. ໄລຍະການຈັດສົ່ງພາຍໃນ90ວັນ, ສະຖານທີ່ສົ່ງມອບ: ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ບ້ານດົງນາໂຊກເໜືອ.
ລ/ດ ລາຍ­ການເຄື່ອງທີ່ຕ້ອງການ ຫົວ

ໜ່ວຍ

ຈຳນວນຕ້ອງການ ລ/ດ ລາຍ­ການເຄື່ອງທີ່ຕ້ອງການ ຫົວ

ໜ່ວຍ

ຈຳນວນຕ້ອງການ
1 Server ຊຸດ 3 9 LCD Projector ໃຫຍ່ ຊຸດ 2
2 Firewall ຊຸດ 1 10 LCD TV (65”) ຊຸດ 4
3 Router ຊຸດ 2 11 Server Rack ຊຸດ 1
4 Core Switch ຊຸດ 2 12 UPS (15kVA) ຊຸດ 1
5 Distribution Switch ຊຸດ 7 13 Virtualization Type for servers ຊຸດ 1
6 Storage Area Network + HDD ຊຸດ 1 14 Windows Server 2019 Datacenter edition 64bit license ຊຸດ 1
7 PC (Xeon 10cores) ຊຸດ 10 15 Conference System ຊຸດ 5
8 LCD Projector ນ້ອຍ ຊຸດ 4 16 TV wall + Controller ຊຸດ 1
17 KVM ຊຸດ 1

 

  1. ການ­ປະມູນ­ ຈະດຳເນີນ­ຕາມຂັ້ນ­ຕອນ­ການ­ປະມູນ­ເປີດກວ້າງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນ­ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະມູນຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ການ­ບໍລິການ­ດ້ວຍທຶນ­ຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ03/­ນຍ, ລົງວັ­ນທີ 9 ມັງກອນ­ 2004 ແລະ ລະບຽບກາ­ນຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດດຳລັດ, ສະບັບເລກທີ063/ກງ, ລົງວັນ­ທີ 12 ມີນ­າ 2004 ແລະ ສະບັບດັດແກ້ ເລກທີ0861/ກງ, ລົງວັນທີ 05 ພຶດສະພາ
  2. ການ­ປະມູນ­ນີ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ທຸກໆ ບໍລິສັດທີ່ມີຄຸນນະວຸດທິເໝາະສົມ, ມີໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ທີ່ກ່ຽວພັນ ກັບການສະຫນອງສິນຄ້າ ອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານ IT ເຂົ້າຮ່ວມ.
  3. ບໍລິສັດທີ່ມີຄຸນນະວຸດທິເຫມາະສົມ ສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ຊື້ເອກະສານປະມູນ­ໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັ້ນ2 ຕຶກໃໝ່ 5 ຊັ້ນ, ບ້ານດົງນາໂຊກເໜືອ, ໂທ: 856 20 22248529; email: oulaphoneongkeo@gmail.com. ເອກະສານ­ປະມູນລາຄາ 1000ກີບ, ຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວນີ້ຈະບໍ່ມີການສົ່ງ­ຄື­ນ. ວິທີການ ຊຳລະ ຕ້ອງຈ່າຍເປັ­ນ (ເງິນ­ສົດ).
  4. ຊອງປະມູ­ນຕ້ອງສົ່ງຕາມທີ່ຢູ່ໃນຂໍ້5, ໃນເວລາ ຫລື ກ່ອ­ນເວລາ 10.30ໂມງ ຂອງວັນທີ 3 ກັນຍາ 2021. ຊອງປະມູນໃດ ທີ່ສົ່ງຊ້າ ກວ່າເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ຈະບໍ່ຮັບເອົາ ແລະ ຈະສົ່ງຄືນ ໂດຍບໍ່ມີການເປີດຊອງ. ຊອງປະມູນທຸກໆຊອງ ຈະໄດ້ເປີດໃນ­ເວລາ 10.30ໂມງ ຂອງວັນທີ 3 ກັນຍາ 2021 ໂດຍຊ້ອງຫນ້າຄະນະກຳມະກາ­ນປະມູນ­ ແລະ ຕົວແທນ­ຂອງຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນປະມູນ ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມນຳ                                                                                                                                                           ສາມາດເບີ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ແຈ້ງເຊີນປະມູນແຈ້ງເຊີນປະມູນແຈ້ງເຊີນປະມູນ-IT 27Jul2021