ສະຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳມະຊາດ​ ແລະ​ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Natural Resources and Environment Research Institute (NRERI)

ເຊີນເຂັ້າຮ່ວມການປະເມີນລາຄາ ອຸປະກອນສຳຫຼວດພູມສາດ ແລະ ຫນ້າຕັດແມ່ນ້ຳ